Scriptum.nl is eigendom van Scriptum BV, Nieuwe Haven 151, 3117 AA, Schiedam, Nederland, dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24231567.

Als u een bestelling plaatst bij Scriptum.nl zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing:

· Artikel 1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Scriptum BV gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

· Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Scriptum BV opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

· Artikel 3 Prijs
a. De prijzen van alle boeken die via deze internetsite kunnen worden besteld, zijn inclusief 6% omzetbelasting (BTW), tenzij anders is vermeld.
b. De prijzen van alle ebooks, (audio)cd’s en software die via deze internetsite kunnen worden besteld, zijn inclusief 21% omzetbelasting (BTW), tenzij anders is vermeld.
c. De prijzen van goederen die op deze internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

· Artikel 4 Levering
a. Scriptum BV is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.
b. De door Scriptum BV opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
c. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

· Artikel 5 Reclames en aansprakelijkheid
a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Scriptum BV daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Scriptum BV de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan Scriptum BV te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

· Artikel 6 Betaling
a. Alle bestellingen dienen vooraf via iDeal betaald te worden.

b. Voor bestellingen binnen Nederland en België onder de €19,90 wordt een bijdrage in de verzendkosten gerekend van €1,99. Bij bestellingen binnen Nederland en België boven de €19,90 worden er geen verzendkosten gerekend. Voor ebooks worden uiteraard geen verzendkosten in rekening gebracht.

· Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
De door Scriptum BV geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Scriptum BV volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

· Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Scriptum BV geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.
·
· Artikel 9 Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Scriptum BV, dan wel tussen Scriptum BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Scriptum BV, is Scriptum BV niet aansprakelijk.

· Artikel 10 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Scriptum BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Scriptum BV gehouden is tot enige schadevergoeding.

· Artikel 11
Wanneer door Scriptum BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Scriptum BV deze voorwaarden soepel toepast.

· Artikel 12
Op overeenkomsten gesloten tussen Scriptum BV en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.