‘Met doemdenken bereik je niks!’, ‘Geen bedrijf kan een bordje op de deur hangen met de tekst Wegens duurzaamheid gesloten, ‘Laten we de handen ineenslaan en van duurzame bouw, hét exportproduct van Nederland maken!’

Dit zijn onmiskenbaar slogans van Anne-Marie Rakhorst. Ondernemer, auteur, directeur-eigenaar van de Search-bedrijven en veelgevraagd spreker. Na haar uitverkiezing tot Zakenvrouw van het jaar in 2000, heeft zij niet stilgezeten, maar ontwikkelde zich tot een van de meest in het oog springende koplopers van Nederland met een focus op duurzaamheid. Bekend om haar daadkracht, scherpe one-liners, maar vooral haar heldere visie, die ze aan de hand van sprekende voorbeelden en met veel humor voor het voetlicht weet te brengen.

Actuele voorbeelden haalt ze desgewenst uit de dagelijkse praktijk van de Search-bedrijven waaraan zij leiding geeft. Na de oprichting in 1994 wist Anne-Marie in vijftien jaar tijd Search uit te bouwen tot een ingenieursbureau, opleidingsinstituut, laboratorium en adviesbureau met een uitgebreid dienstenaanbod op het gebied van (duurzame) bouw, hoogwaardig hergebruik (sloop), milieukundig onderzoek, ruimtelijke inrichting, energie, veiligheid en water.

Haar ondernemingen werken wereldwijd onder één vlag, waarin de ruim 200 medewerkers als team samenwerken en verder bouwen aan de goede naam en reputatie die de werkmaatschappijen in binnen- en buitenland hebben opgebouwd.

Anne-Marie schreef de bestsellers Nieuwe Energie. Nederland na het fossiele tijdperk, Duurzaam ontwikkelen… een wereldkans en De winst van duurzaam bouwen en stond aan de wieg van de Nederlandse vertaling van Cradle to Cradle. Remaking the Way we Make Things, de duurzaamheids-bestseller van Michael Braungart en William MacDonough. Onlangs presenteerde ze haar nieuwste boek: De kracht van duurzaam veranderen. Boeken waarbij ze medewerking kreeg van duurzaamheidsexperts als Wubbo Ockels en Jacqueline Cramer, vermaarde architecten als Thomas Rau en de crème de la crème van het (inter)nationale bedrijfsleven. Op deze wijze probeert ze ook in haar boeken experts, overheid en bedrijfsleven de handen in een te laten slaan in haar streven om duurzaam winst te maken. Meervoudige winst. Winst voor de mens, winst voor milieu, maar zeker ook winst voor B.V. Nederland. Want duurzaamheid en succesvol zijn bijten elkaar niet, sterker nog, ze gaan hand in hand, is haar stellige overtuiging.

Naast haar activiteiten als inspirerend ondernemer is Anne-Marie Rakhorst actief in bestuurlijke nevenfuncties die aansluiten bij haar visie op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Zo is zij onder andere betrokken bij de Urgenda, de Klimaatraad en de Club van Rome. Tevens maakt zij deel uit van de commissie die onder voorzitterschap van mr. Noud Welling, president van de Nederlandsche Bank N.V., jaarlijks de winnaar van de prestigieuze Koning Willem I Prijs kiest.

Kortom, een inspirerend spreker met een heldere visie en een pragmatische aanpak. Die ze overigens graag deelt met anderen, vanuit de gedachte dat we het met elkaar kunnen bereiken. Want – om met een citaat van Anne-Marie te eindigen – “Als het in Nederland niet kan, dan kan het nergens!”.

English:

“Defeatism achieves nothing!”, “There isn’t a company in the world that can put a sign on the door saying Closed for reasons of sustainability”, “Let’s join forces and make sustainable construction the Dutch export product par excellence!”

These are unmistakable slogans of Anne-Marie Rakhorst. Entrepreneur, author, owner-director of the various Search companies and in-demand speaker. She has not been idle after being voted Business Woman of the year 2000; quite the contrary, she has grown into one of the most remarkable sustainability-oriented trendsetters in the Netherlands. Famous for her decisiveness, sharp one-liners, but especially her crystal clear vision, which she promotes with powerful examples and a great sense of humour.

She draws topical examples from the daily practice of the Search companies she runs. Having founded Search in 1994, Anne-Marie managed over fifteen years to expand the company into an engineering agency, a training institute, a laboratory and a consultancy firm, with a wide range of services in the areas of (sustainable) construction, high-quality recycling (demolition), environmental surveys, spatial planning, energy, safety and water.

Her companies work under a single flag worldwide. They comprise more than 200 employees working as a team, that together continue to contribute to the good name and reputation of the operating companies both in the Netherlands and abroad.

Anne-Marie further wrote the bestsellers New Energy, the Netherlands after the fossil era, Sustainable development… a global opportunity and Sustainable building, sustainable profits. She also initiated the Dutch translation of Cradle to Cradle. Remaking the Way we Make Things, the sustainability promoting bestseller by Michael Braungart and William MacDonough. Recently she presented her latest book: The power of sustainable change. For all books she collaborated with sustainability experts like Wubbo Ockels, top officials like Jacqueline Cramer (former Dutch Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment), renowned architects like Thomas Rau and CEOs of the (inter)national business community. This is how she, in her books and in actual practice, inspires experts, government and businesses to join forces and make sustainable profits. Multifaceted profits. Profits for humans at large, profits for the environment, and certainly also profits for the Dutch business community. Because sustainability and financial success are not mutually exclusive, indeed, she is firmly convinced that they go hand in hand.

In addition to her activities as an inspiring entrepreneur, Anne-Marie Rakhorst holds a number of administrative positions that are in keeping with her vision of corporate social responsibility. These positions include memberships of Urgenda (a Dutch sustainability organisation), the Climate Council and the Club of Rome. She is furthermore on a committee, chaired by Mr Nout Wellink, president of De Nederlandsche Bank N.V. (the Dutch central bank), that selects the winner of the prestigious Koning Willem I award every year.